ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาตร์ได้เข้าสู่ปีที่ 7 ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติ ในงาน 7ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมในงานมีการทำบุญฟังธรรมเทศนาและถวายภัตตาหารเพล อีกทั้งมีซุ้มอาหารจากคณะฯ และศิษย์เก่ามากมาย ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -13.00 น. ณ อาคารหลังใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอเชิญอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy”

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งบุคคลทั่วไปในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ocn.ubu.ac.th, www.ubu.ac.th หรือ www.facebook.com/ocnfanpage

เชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ตามหนังสือที่ ศธ 6393(7.18.1)/036 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรสังกัดเข้ารับการอบรม ซึ่งมีจำนวทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ตามเอกสารแนบ
2. ตามหนังสือที่ สพท 270/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูขโดยพยาบาล ครั้งที่ 10 เรื่อง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : บาทบาทพยาบาลกับพัฒนาการควบคุมยาสูบ และส่งผลงานโปสเตอร์วิชาการ ตามเอกสารแนบ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University