ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ตามหนังสือที่ ศธ 6393(7.18.1)/036 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรสังกัดเข้ารับการอบรม ซึ่งมีจำนวทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ตามเอกสารแนบ
2. ตามหนังสือที่ สพท 270/2559 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูขโดยพยาบาล ครั้งที่ 10 เรื่อง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ : บาทบาทพยาบาลกับพัฒนาการควบคุมยาสูบ และส่งผลงานโปสเตอร์วิชาการ ตามเอกสารแนบ

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 6 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง PB 406 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ซึ่งในช่วงเช้า นำโดย คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม สักการะศาลพระพรหม และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยมีผู้

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227