บทความวิชาการ

การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (Communication for palliative care nursing) โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

บทคัดย่อ : บทความทบทวนความรู้นี้ มีเป้าหมายนำเสนอแนวทางการสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดูแลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมรรถนะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ยาก และไม่ใช่เพียงมีเทคนิคที่ดี แต่ต้องมาจากทัศนคติ องค์ความรู้ในการดูแล ปัจจัยและแนวทางความสำเร็จการสื่อสารที่นำเสนอ ครอบคลุมในองค์ประกอบการสื่อสาร และเพิ่มเติมประเด็นเฉพาะและเป็นความยากสำหรับการสื่อสารคือการสื่อสารที่พิจารณาตามระยะปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆ ของคูเบอร์รอส พร้อมตัวอย่างประโยคคำพูด และแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อไป การพยาบาลเพื่อการพยาบาลประคับประคองมีค

การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร

ทักษะทางวัฒนธรรมมีความสำคัญและความจำเป็นในสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน และในการศึกษาทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดให้มีรายวิชาเลือกเสรี วิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมจำนวน 3 หน่วยกิต

ลิงค์เพิ่มเติม

 

Best Vieweb In:

 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University