การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร

ทักษะทางวัฒนธรรมมีความสำคัญและความจำเป็นในสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน และในการศึกษาทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดให้มีรายวิชาเลือกเสรี วิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมจำนวน 3 หน่วยกิต

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University