บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์,ผศ.ดร สงวน  ธานี  นางสาวเกษร  สายธนูและ นางสาวกิ่งกาญจน์  ชูเมือง.บทความวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล จังหวัดอุบลราชธานี. ตีพิมพ์ในวารสารสวนปรุง
ปีที่  33  ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560 :  175 – 188. (ACI )

บทความวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและคุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์  ผศ.ดร สงวน  ธานี  นางสาวสุฬดี  กิตติวเวชและ นางสาวพลิน  พิณทอง. บทความวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและคุณลักษณะผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปีที่  8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  : 133 – 155. (TCI 1)

การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (Communication for palliative care nursing) โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร

บทคัดย่อ : บทความทบทวนความรู้นี้ มีเป้าหมายนำเสนอแนวทางการสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดูแลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมรรถนะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ยาก และไม่ใช่เพียงมีเทคนิคที่ดี แต่ต้องมาจากทัศนคติ องค์ความรู้ในการดูแล ปัจจัยและแนวทางความสำเร็จการสื่อสารที่นำเสนอ ครอบคลุมในองค์ประกอบการสื่อสาร และเพิ่มเติมประเด็นเฉพาะและเป็นความยากสำหรับการสื่อสารคือการสื่อสารที่พิจารณาตามระยะปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆ ของคูเบอร์รอส พร้อมตัวอย่างประโยคคำพูด และแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อไป การพยาบาลเพื่อการพยาบาลประคับประคองมีค

การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร

ทักษะทางวัฒนธรรมมีความสำคัญและความจำเป็นในสังคมพหุวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน และในการศึกษาทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดให้มีรายวิชาเลือกเสรี วิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมจำนวน 3 หน่วยกิต

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University