บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน Google Classroom ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

นางสาวสาวิตรี  สิงหาด  ผศ.อธิพงศ์  สุริยาและอ.สุฬดี  กิตติวรเดช.บทความวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน Google Classroom  ในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล. ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -  ธันวาคม 2560: 124-137. (TCI 1)

บทความวิจัย เรื่อง การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม

นางยมนา  ชนะนิล. บทความวิจัย เรื่อง การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม. ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2560 :
29 – 41. (TCI 1)

บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท

ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์  ผศ.  นพวรรณ  เปียซื่อ และนางสาวไพลิน  พิณทอง.  บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท. ตีพิมพ์ในรามาธิบดีสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน– ธันวาคม 2560 : 344 – 357. (ACI )

บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท

ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์  ผศ.  นพวรรณ  เปียซื่อ และนางสาวไพลิน  พิณทอง.  บทความวิจัย เรื่อง ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท. ตีพิมพ์ในรามาธิบดีสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน– ธันวาคม 2560 : 344 – 357. (ACI )

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227