บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

บทความวิจัย เรื่อง ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมกาอนฝึกปฎิบัติการพยาบาลเเละเด็กวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล

บทความวิจัย  เรื่อง  ผลการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมกาอนฝึกปฎิบัติการพยาบาลเเละเด็กวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล  โดยนางสาวเดือนเพ็ญ  บุญมาชู  เเละคณะ  ในที่ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัยครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความวิจัยเรื่อง  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  พ.ศ.  2553  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย  ผศ. อมรรัตร์  นธะสนธิ์  เเละคณะ  ในที่ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย เรื่อง วิจัยถอดบทเรียนการพัมนาเเนวปฎิบัติที่ดี การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย  เรื่อง  วิจัยถอดบทเรียนการพัมนาเเนวปฎิบัติที่ดี  การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก  กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดย  สุรัย์  ธรรมิกบวร  จารุวรรณ  ชุปวา  ในที่ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงษ์ นางสาวณิชกานต์  ฝูงดี นางสาวณัฐธิดา  ยานะรมย์  นางสาวณัฐนรี  น้อยนาง และนางสาวณัฐมล  อาไนย์. บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ตีพิมพ์ในวารสารมฉก.วิชาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียรติ  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กันยายน - ธันวาคม 2560 : 124-137. (TCI 1)

บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

นางสาวสิริทรัพย์  สีหะวงษ์  และ นางสาวสุพัตรา  ดีดวงพันธ์. บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น. ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 : 165 – 172. (TCI 1)

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227