บทความวิชาการ/บทความวิจัยที่ตีพิมพ์

บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์เเละความต้องการของู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัยเรื่อง  การศึกษาสถานการณ์เเละความต้องการของู้สูงอายุในพื้นที่  ตำบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดย  ผศ.ดร  สุรีย์  ธรรมิกบวร  เเละคณะ  ในที่ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัยเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนเเก่น

บทความวิจัยเรื่อง  การรับรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสนามบิน  จังหวัดขอนเเก่น  โดยนางสาวณริดา  รัตนอัมพา  ในที่ประชุมวิชาการเเละกรนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227