รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธี OSCE และ ด้านการวิจัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ห้อง PB 401

แสดงความเห็น

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University