กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ในตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227