ข่าวการศึกษา

งานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

งานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 3(ด่วนที่สุด)

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2560 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

รายละเอียดแนบ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University