วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ปณิธาน และวัตถุประสงค์

ปรัชญา

เป็นสถาบันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อท้องถิ่น

ปณิธาน

เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชั้นนำ เพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำหน้าที่วิจัยเพื่อพัฒนา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน

อัตลักษณ์

สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม

ปณิธาน

เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชั้นนำเพื่อรับใช้ชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำหน้าที่วิจัยเพื่อพัฒนา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกต่อท้องถิ่น สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถทำงานและดำเนินชีวิตในชุมชนได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องในชุมชนลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

3. บริการวิชาการที่เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาสุขภาวะของบุคคลและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

พันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ

2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความต้องการของชุมชน ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227