ระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษา

www.ubu.ac.th/web/nustudent

งานบริการการศึกษา

www.ubu.ac.th/web/nueducation

งานส่งเสริมการวิจัย

www.ubu.ac.th/web/nuresearch

งานบริการวิชาการ

www.ubu.ac.th/web/nuacademic

งานนโยบายและแผน

www.ubu.ac.th/web/nuplanning

งานประกันคุณภาพฯ

www.ubu.ac.th/web/nuqa

งานพัสดุ

www.ubu.ac.th/web/nusupplies

งานการเงิน

www.ubu.ac.th/web/nufinance

งานบุคคล

www.ubu.ac.th/web/nugeneral

งานบริหารงานทั่วไป

www.ubu.ac.th/web/nuadministrative

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

www.ubu.ac.th/web/nulaboratory

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

www.ubu.ac.th/web/nuartculture

งานห้องสมุด

www.ubu.ac.th/web/nulibrary

งานวิเทศสัมพันธ์

http://www.ubu.ac.th/web/nuartculture

ชมรมศิษย์เก่า

www.ubu.ac.th/web/nualumni

งานวิชาการคอมพิวเตอร์

http://www.nurse.ubu.ac.th/nuit-center

ระบบสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์

ระบบใหม่ ระบบเก่า

ระบบจองยานพาหนะออนไลน์

http://www.nurse.ubu.ac.th/bookcar

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227