แบบฟอร์มต่างๆ

งานบุคคล /งานบริหารงานทั่วไป
             แบบฟอร์มเอกสาร งานบุคคล /งานบริหารงานทั่วไป
...............................................................................................................................
งานบริการการศึกษา
             แบบประเมินรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล
             แบบฟอร์มทางวิชาการ
...............................................................................................................................
งานส่งเสริมการวิจัย
             แบบฟอร์มงานส่งเสริมงานวิจัย
...............................................................................................................................
งานนโยบายและแผน
             แบบฟอร์มงานนโยบายและแผน
...............................................................................................................................
งานพัสดุ
             แบบฟอร์มงานพัสดุ
...............................................................................................................................
งานการเงิน
             แบบฟอร์มงานการเงิน
...............................................................................................................................
งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
             แบบคำขอใช้บริการ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะพยาบาลศาสตร์
             แบบฟอร์มแจ้งซ่อม งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะพยาบาลศาสตร์
             แบบฟอร์มบันทึกรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์คณะ
...............................................................................................................................

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University