องค์ความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Wound care (บาดแผล) โดย ดร.สมปอง พะมุลิลา
จำนวนการเข้าอ่าน : 12 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:30:50

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรม
จำนวนการเข้าอ่าน : 28 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09:31:18

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 26 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:40:22

แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 20:04:32

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560
จำนวนการเข้าอ่าน : 4 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:42:38

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 20:37:29

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธี OSCE และ ด้านการวิจัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ห้อง PB 401
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 20:37:53

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 01:41:29

การประเมินแบบ OSCEs โดย อ.เกษร สายธนู อ.อุไรวรรณ สาสังข์ อ.สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ อ.วิศนีย์ บุญหมั่น และ อ.สุดารักษ์ ประสาร
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 01:41:29

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดย อ.สมปอง พะมุลิลา
จำนวนการเข้าอ่าน : 4 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16:31:53

การวิจัยในชั้นเรียนทำได้ไม่ยาก โดย อ.ยมนา ชนะนิล
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:41:54

การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 01:41:29