องค์ความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนการสร้างผลงานวิจัย “การขอทุนวิจัยให้ได้ล้าน”
จำนวนการเข้าอ่าน : 15 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17:21:53

การนำใช้กระบวนการพยาบาลและการเขียนข้อวินิจฉัยการพยาบาล
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14:47:47

Wound care (บาดแผล) โดย ดร.สมปอง พะมุลิลา
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:33:38

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรม
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15:19:04

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:08:13

แนวปฏิบัติการเดินทางเพื่อฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 22:04:49

ขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:06:08

แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:05:09

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:01:52

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:01:31

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธี OSCE และ ด้านการวิจัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ห้อง PB 401
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:01:00

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:00:21

การประเมินแบบ OSCEs โดย อ.เกษร สายธนู อ.อุไรวรรณ สาสังข์ อ.สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ อ.วิศนีย์ บุญหมั่น และ อ.สุดารักษ์ ประสาร
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:59:14

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดย อ.สมปอง พะมุลิลา
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:58:26

การวิจัยในชั้นเรียนทำได้ไม่ยาก โดย อ.ยมนา ชนะนิล
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:57:57

การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:57:31

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดโครงการบริการวิชาการ โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:56:38

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : รายงาน
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 19:12:08