องค์ความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Wound care (บาดแผล) โดย ดร.สมปอง พะมุลิลา
จำนวนการเข้าอ่าน : 5 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37:38

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรม
จำนวนการเข้าอ่าน : 3 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:37:58

รายงานการจัดการความรู้ เรื่อง กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 4 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 07:53:41

แนวปฏิบัติการเดินทางเพื่อฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล
จำนวนการเข้าอ่าน : 4 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:15:00

แนวปฏิบัติที่ดี กระบวนการสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 12:43:55

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2560
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16:01:52

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัย
จำนวนการเข้าอ่าน : 3 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16:43:33

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธี OSCE และ ด้านการวิจัย วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ห้อง PB 401
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : งานประชุม
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:53:51

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:38:11

การประเมินแบบ OSCEs โดย อ.เกษร สายธนู อ.อุไรวรรณ สาสังข์ อ.สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ อ.วิศนีย์ บุญหมั่น และ อ.สุดารักษ์ ประสาร
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:21:55

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดย อ.สมปอง พะมุลิลา
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:58:26

การวิจัยในชั้นเรียนทำได้ไม่ยาก โดย อ.ยมนา ชนะนิล
จำนวนการเข้าอ่าน : 0 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : คู่มือ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15:57:57

การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 1 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:50:12

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดโครงการบริการวิชาการ โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 2 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : บทความ
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 21:10:58

รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
จำนวนการเข้าอ่าน : 4 ครั้ง
จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
จำนวนความคิดเห็น : 0 โพสต์
ประเภท : รายงาน
เข้าดูล่าสุดเมื่อ : วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16:43:46