ข้อมูลโครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์

  ปีงบประมาณ     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย       
สรุปงบประมาณโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ       

โครงการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์   
ลำดับชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สงวน ธานี 2556ภายใน
2   ผลของการบำบัดทางสังคมจิตใจต่อสภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงที่สามีดื่มสุรา ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 2556ภายใน
3   การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรณีศึกษา ตำบลธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557ภายนอก
4   การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มนำโขง(หมู่บ้านซะซอม)จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2557ภายนอก
5   ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวเกษร สายธนู 2557ภายนอก
6   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสาวิตรี สิงหาด 2557ภายนอก
7   การพัฒนารูปแบบการสอนการปฏิบัติการมารดาทารกและผดุงครรภ์ นางสาวจารุวรรณ ชุปวา 2556ภายใน
8   การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 2556ภายใน
9   การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตเพื่อรองรับการก้าวสู่ศตวรรษที่21และประชาคมอาเซียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2556ภายใน
10   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น 2556ภายใน
11   การศึกษาความชุกของภาวะสมองเสื่อม และ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2556ภายใน
12   การสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 นางสาวเกษร สายธนู 2556ภายใน
13   การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2556 นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร 2556ภายใน
14   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้การดูแลสุขภาพทางเลือกในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง นางสาวสาวิตรี สิงหาด 2556ภายใน
15   โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร้อยเปอร์เซ็นต์ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2556ภายนอก
16   โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2556ภายใน
17   ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสุฬดี กิตติวรเวช 2555ภายใน
18   กระบวนการพัฒนาความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2555ภายใน
19   การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2555ภายนอก
20   การจัดการเรียนการสอน (Project based) เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์พยาบาลของชุมชน: กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 2555ภายใน
21   การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 2555ภายใน
22   ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน นางสาวเกษร สายธนู 2555ภายใน
23   ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลธาตุ ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2555ภายใน
24   ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้หญิงที่มีสามีดื่มสุรา ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 2555ภายใน
25   นวัตกรรมการบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2555ภายใน
26   รูปแบบการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาบูรณาการสู่งานประจำของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ 2555ภายใน
27   การสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาจิตวิทยาสำหรับพยาบาล ผศ.ดร.สงวน ธานี 2556ภายใน
28   ผลการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น 2559ภายใน
29   Poster presentation ในการประชุม The 3rd International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions Theme: Global perspective for prevention and management of chronic conditions เรื่อง “การใช้ฉลากโภชนาการและภาวะโภชนาการของประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (Use of nutrition label and nutrition status in community dwellers living in a Northeastern นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 2558ภายใน
30   “ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท” (Nutritional knowledge, attitude toward food, food behavior and nutritional status in semi-rural community) นางสาวไพลิน พิณทอง 2559ภายใน
31   ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาษาอังกฤษ) Effect of Problem-Based Learning on Critical Thinking, Self-Directed Learning Readiness of Nursing Students in Ubonratchathani University นางสาวไพลิน พิณทอง 2559ภายใน
32   อาหารชะลอวัย (anti-aging food) นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 2559ภายใน
33   การประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กรณีอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นางนิชนันท์ สุวรรณกูฎ 2558ภายนอก
34   ประสบการณ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน กรณี ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 2559ภายใน
35   สุขภาวะของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.สงวน ธานี 2557ภายนอก
36   ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบ OSCE กับการรับรู้สมรรถนะ ด้านการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา นางสาวเกษร สายธนู 2558ภายใน
37   การใช้ฉลากโภชนาการและภาวะโภชนาการของประชาชนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 2559ภายใน
38   ปัจจัยทำนายความรู้และการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง นางสาวสาวิตรี สิงหาด 2559ภายใน
39   การใช้การบำบัดทางเลือกในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิต นางสาวสาวิตรี สิงหาด 2559ภายใน
40   การจัดการภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยไอ ซี ยู นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 2558ภายใน
41   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.สงวน ธานี 2556ภายใน
42   ผลของการสอนรายวิชาจิตวิทยาสำหรับพยาบาลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผศ.ดร.สงวน ธานี 2557ภายใน
43   ผลของการสอนรายวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2 ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นางสาวเกษร สายธนู 2557ภายใน
44   ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสุฬดี กิตติวรเวช 2559ภายใน
45   ภาวะโภชนาการของผู้อายุในชุมชนกึ่งชนบท นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 2559ภายใน
46   ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการสอบ OSCE กับการรับรู้สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558 นางสาวเกษร สายธนู 2558ภายใน
47   ระบบสุขภาพอำเภอฯ นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 2559ภายใน
48   สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ความต้องการการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในเขตอีสานใต้ ผศ.ดร.สงวน ธานี 2558ภายนอก