ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์

  ปีงบประมาณ     แหล่งเงิน             
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ         
สรุปงบประมาณโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ       
โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์   
ลำดับชื่อโครงการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณแหล่งเงิน
1   โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2555ภายนอก
2   โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2555 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2555ภายนอก
3   ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง) ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2556ภายนอก
4   โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2556ภายนอก
5   ศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(โครงการลูกฮักลูกแพง)ปีที่3 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 2557ภายนอก
6   มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร 2559ภายใน
7   พัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพ นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร 2559ภายใน
8   โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูกฮักลูกแพง) นางยมนา ชนะนิล 2559ภายใน
9   โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น 2559ภายใน